รวมภาพวาดสีน้ำ "บัตรอวยพร"

ภาพวาดสีน้ำ บัตรอวยพร ศูนย์ฯ ประภาคารปัญญา เริ่มจัดจำหน่ายครั้งแรกในปี 2536 ถึงปัจจุบัน

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี 2536


..........

ปี 2537


..........
ปี 2538


..........
ปี 2539


..........
ปี 2540


..........
ปี 2541


..........
ปี 2542


..........
ปี 2543


..........
ปี 2544


..........
ปี 2545


..........
ปี 2546


..........
ปี 2547


..........
ปี 2548


..........
ปี 2549


..........
ปี 2550


..........
ปี 2551


..........
ปี 2552


..........
ปี 2553


..........
ปี 2554


..........
ปี 2555


..........
ปี 2556


..........
ปี 2557


..........
ปี 2558


..........
ปี 2559


..........
ปี 2560


..........
ปี 2561


..........
ปี 2562


..........
ปี 2563


..........
ปี 2564


..........
ปี 2565


..........
ปี 2566


..........