บทความที่น่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับปานกลางและระดับหนัก

กลุ่มอาการดาวน์
กลุ่มออทิสติก
• กลุ่ม CP (Cerebral Palsy)
• กลุ่มสมองถูกทำลาย
• เด็กที่มีพัฒนาการช้าที่ไม่สามารถแยกประเภทความพิการได้