วัตถุประสงค์

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2525
โดยคณะกลุ่มบุคคลที่เห็นความสำคัญของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับปานกลางและระดับหนักให้มีสถานที่ฝึกอบรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับปานกลางและระดับหนัก ให้มีการพัฒนาในการช่วยเหลือตนเองได้ใกล้เคียงบุคคลปกติมากที่สุด
2. เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในทุกระดับ

ประเภทของนักเรียน
• กลุ่มอาการดาวน์
• กลุ่ม CP (Cerebral Palsy)
• กลุ่มสมองถูกทำลาย
• เด็กที่มีพัฒนาการช้าที่ไม่สามารถแยกประเภทความพิการได้