งานวันครบรอบ 30 ปี

30 ปี ประภาคารปัญญา เพื่อเด็กปัญญาอ่อน”

ด้วยศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่ฝึกอบรมเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ให้มีพัฒนาการที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข
ในโอกาสที่ศูนย์ฯ เปิดดำเนินงานมาครบ 30 ปี คณะกรรมการบริหารฯ เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้มาเยี่ยมชม จึงได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานดนตรีการกุศลขึ้น เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555
ภาคเช้า งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีพระเดชพระคุณฯ พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเดชพระคุณฯ พระราชญาณกวี (เจ้าคุณศรีฯ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ เทศนาธรรม ณ ที่ทำการศูนย์ฯ
ภาคค่ำ 18.00 น. งานดนตรีการกุศล ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท
ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
33 หมู่ที่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทร. 02-448-6510 , 02-448-6604 , 02-887-6561
www.prapakarnpanya.org
e-mail: ppk_lighthouse@hotmail.com