ปฏิทินการศึกษา ปี2561

21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครู
26 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
23-31 สิงหาคม 2561 สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
26 ตุลาคม 2561 กิจกรรมวันกีฬาสี
1 พฤศจิกายน 2561 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมวันลอยกระทง
ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
22 ธันวาคม 2561 งานชมรมผู้ปกครองและครู
11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
...กุมภาพันธ์- 2562 ค่ายพักแรม
...มีนาคม 2562 กิจกรรมวันสงกรานต์