การจัดการองค์ความรู้

การร่วมมือกันกับมูลนิธิสถาบันราชานุกูล ในการใช้การวิจัยแบบลงมือจริงกับเด็กพิเศษ : จากการวิจัยพบว่าเด็กที่่เข้าร่วมในการวิจัยส่วนใหญ่ จะมีการพัฒนาได้เร็วขึ้น