รวมกิจกรรม ปีพ.ศ. 2552

10- 11 กันยายน 2552
การแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาดกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552
อาจารย์กาญจนา ภัทราพรนันท์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะครูและนักเรียนไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552
อาจารย์กาญจนา ภัทราพรนันท์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะครูและนักเรียนไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 30 ตุลาคม 2552
ทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญารับมอบเงินจำนวน 481,098.70 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดบาท เจ็ดสิบสตางค์)
จาก ดร.วรพัฒน์ อรรถยุกติ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น พร้อมคณะ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ มาตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ และเจ้าหน้าที่ครู นำนักเรียนเข้าเฝ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ณ โรงแรมเซ็นทรัล ลาดพร้าว ในงานประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์,นางภาวิณี สิมะโรจน์,นางวนิดา เหมะรัต, นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯร่วมงานเปิดนิทรรศการผลงานของ
อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
เจ้าหน้าที่สเปเชียลโอลิมปิค มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและผู้ปกครองเด็กเพื่อโครงการวิจัยสเปเชียลปิคสากล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
นักศึกษาสารพัดช่างมาตัดผมเด็กนักเรียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552
นางสาวนฤมล เพชรน้อย,นางสาวสุคนธ์ โนต๊ะยศ,นางวรรณี พิลาคุณ ไปขายบัตรอวยพรและรับบริจาคเนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดของคุณไกรสีห์ วงศ์วุฒิอนันต์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
นางนลินี สุวรรณ เข้าเฝ้าและรับเหรียญที่ระลึกจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

วันที่ 7 ธันวาคม 2552
นางสาวญานิชศา สาตร์พุ่ม, นางนรรัตน์ อำมาตย์, นางสาวชาลิสา เสมาชัย นำนักเรียนไปรับทุนหลวงพ่อวัดโพธิ์ทอง จำนวน 10 ทุนๆละ 2,000.-
และรับบริจาตข้าวสาร 50 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม

วันที่ 11 ธันวาคม 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทร์ เวลา 19.00 น.

วันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๕๒
อธิบดี/ผู้พิพากษา/เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มาเยี่ยมชม/เลี้ยงอาหาร/บริจาคเงินและสิ่งของ รศ.ทิพวัลย์ สีีจันทร์ และคุณภาวิณี สิมะโรจน์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯต้อนรับ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญารับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)
จาก คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตราแพ้ค(ประเทศไทย)จำกัด ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญารับมอบเงินบริจาคจำนวน 59,200 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท)
จาก คุณไกรสีห์ วงศ์วุฒิอนันต์ พร้อมคณะ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2552
คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
แจกของขวัญและเลี้ยงอาหารและคลีนิคทันตกรรมอัศวานันสนับสนุนลูกโป่งและถ้วยรางวัล

วันที่ 16 ธันวาคม 2552
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันกองวิจัยแพทย์ทหารบกมาทำกิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันที่ 23 ธันวาคม 2552
เจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลี้ยงอาหารกลางวัน

ค่ายพักแรม

งานชมรมผู้ปกครองและครู

งานวันเด็ก