ทุนสนับสนุน

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานเงิน
“ทุนการกุศลสมเด็จย่า” เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีมติให้นำเงิน “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมุ่งเน้นงานวิชาการ อาทิ
จัดพิมพ์หนังสือวิชาการต่างๆ จัดอบรมให้ความรู้กับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษเหล่านี้


นางภาวิณี สิมะโรจน์ ประธานฝ่ายหาทุน ศูนย์การเรียนรู้ประภาคารปัญญา และ อาจารย์กาญจนา ภัทราพรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเงิน
"ทุนการกุศลสมเด็จย่า" ประจำปี 2542 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ณ ตำหนักวิลล่าวัฒนา สุขุมวิท 47
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542

การรับบริจาคและการสนับสนุน

ท่านผู้มีอุปการะคุณที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนในการเรียน การสอน ของศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดใน
การสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
สถานที่ทำการ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2887-6561, 0-2448-6604, 0-2448-6510
โทรสาร 0-2887-6562

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทางการเงิน โปรดสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินในนาม

ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 162-4-22835-7
บัญชี สะสมทรัพย์ สาขา สะพานพระปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เลขที่ 031-0-32194-8 (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคารออมสิน สาขาตลิ่งชัน เลขที่บัญชี 053 910 734 457 (บัญชีเผื่่อเรียก)
หรือ

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ’’

ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลได้