รวมกิจกรรม ปีพ.ศ. 2553

วันที่ 27-29 มกราคม 2553 นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ปกครอง เข้าค่ายพักแรม
ครั้งที่ 20 ที่ลำตะคองรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. นายสงวนศักดิ์ จันทร์พุ่ม ไปเป็นพิธีกร ในงาน “โครงการ
สายใยรักวันครอบครัว” ของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ และเจ้าหน้าที่ ไป
ร่วมงานจัดนิทรรศการ และจำหน่ายผลงานของเด็ก, หนังสือรวมภาพวาดสีน้ำ, บัตรอวยพร ในงาน
“เทศการแห่งความรัก และการให้” ที่ตลาดบองมาเช่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ประชุม อนุกรรมการบริหารศูนย์ฯ
วันที่ 6 มีนาคม 2553 นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาด
ศูนย์ฯ ในกิจกรรม 5 ส.
วันที่ 9-11 มีนาคม 2553 นางพิศมัย สุขเกิด, นางสาวนฤมล เพชรน้อย และฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ของ
มูลนิธิฯ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนสงเคราะห์
วันที่ 10 มีนาคม 2553 นายแพทย์ศรีวงศ์ หะวานนท์ ประธานฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และบริการของ
มูลนิธิฯ มาเยี่ยมศูนย์ฯ (ตรวจ 5 ส.)
วันที่ 12 มีนาคม 2553 นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ คณะครู นำนักเรียนไปร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษา ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 26 มีนาคม2553 ชมรมผู้ปกครอง และครู จัดงาน “สานสัมพันธ์ประภาคารปัญญา ครั้งที่2” ที่ศูนย์ฯ
วันที่ 1 เมษายน 2553 ปิดภาคเรียน 3 / 2552
วันที่ 9 เมษายน 2553 นางกาญจนา ภัทราพรนันท์, นางพิศมัย สุขเกิด, นายโยธี ปั้นประดิษฐ์ ไป
ร่วมรดน้ำขอพรท่านประธานมูลนิธิฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่สำนักงานมูลนิธิฯ
วันที่ 19 เมษายน 2553 เปิดภาคเรียน 1 / 2553
วันที่ 21 เมษายน 2553 นายโยธี ปั้นประดิษฐ์, นางสาวทัศนีย์ ภู่เกิด ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และบริการของมูลนิธิฯ ไปเยี่ยมศูนย์ฯทุ่งสองห้อง (ตรวจ 5 ส.)
วันที่ 22 เมษายน 2553 นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ ,นางมะลิวัลย์ สายละดาห์, นางสมบัติ ภู่เกลี้ยง และนักเรียน ไปร่วมเสวนาและสาธิตในหัวข้อเรื่อง “จับแรงบันดาลใจใส่กล่อง” ภายใต้ชื่องาน “รวมพลังรีไซเคิลกล่องปกป้องโลก” เวลา 13.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 นางกาญจนา ภัทรพรนันท์ นางพิสมัย สุขเกิด นางไพรวัลย์ อินทรพานิช นางกนกวรรณ สร้อยสน นางดวงใจ ใหม่เอี่ยม น.ส. สุคนธ์ โนต๊ะยศ และนายภานุวัฒน์ มโนรมย์ ไปร่วมงานรับบริจาค ในงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ณ โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เวลา 20.00–24.00น.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นางกาญจนา ภัทรพรนันท์ เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปวัดกระจัง
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 นางภาวิณี สิมะโรจน์, นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ ,นางสุคนธ์ โนต๊ะยศ
ไปรับบริจาคเงิน จากครอบครัว รัตนปราการ ณ คอนโดบางกอก ถนนสุขุมวิท 43 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 นายสุชิน สายละดาห์,นางรัชรินทร์ ปั้นประดิษฐ์,นางวรรณา สุขอ้น นำ
นักเรียนไปแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอโรบิค และกิจกรรมกีฬาอนุชน ณ สถาบันราชานุกูล
วันที่ 4 กันยายน 2553 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์ฯ ได้ไปร่วมเป็นเกียรติ
กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย ณ อาคารจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 กทม พร้อมทั้งชมการแสดงของนักเรียนของศูนย์ฯ
วันที่ 9 กันยายน 2553 นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ และเจ้าหน้าที่ไปร่วมสำรวจค่ายประจำปี 2554 ที่ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 22 กันยายน 2553 แพทย์หญิงชาครียา ธีระเนตร นำคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 ให้กับบุคลากรและนักเรียนของศูนย์ฯ
วันที่ 21 ตุลาคม 2553 นางภาวิณี สิมะโรจน์, นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ ไปรับเงินบริจาค ประทานจาก “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ พระตำหนัก วิลล่าวัฒนา ซอยสุขุมวิท 47 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ตุลาคม 2553 นางภาวิณี สิมะโรจน์, นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ และเจ้าหน้าที่ไป
ร่วมงาน และรับบริจาคเงินจำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จาก “โครงการรักษ์ไทย” โดยคุณสุรศักดิ์ พึ่งธรรม จัดงานทอล์คโชว์ ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมและดูงาน

วันที่ 6 มกราคม 2553 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาภาควิชาจิตวืทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน 5 คน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มาสัมภาษณ์ ครู เพื่อ
ประกอบการเรียนจำนวน 10 คน เวลา 10.00 น.
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ ขอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาพิเศษ 4
จังหวัดตรัง เข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน 10 คน
วันที่ 2 มีนาคม 2553 พันเอกเทอดพงศ์ ศิริวิโรจน์ และครอบครัว มาเยี่ยมศูนย์ฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2553 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตร มาทำกิจกรรม
จำนวน 4 คน
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 คณะผู้วิจัยจากภาควิชาการศึกษาพิเศษ แห่งมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย, มหาวิทยาลัย Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร มาศึกษาดูการจัดการเรียนการสอน ในช่วงแรกของการวิจัย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 นักศึกษาหลักสูตร การศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จำนวน 10 คน เข้ามาทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 10 คน มาทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราช-ภัฎสงขลา จำนวน 30 คน เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เอกการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ จำนวน 10 คน เข้ามาบำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์ฯเวลา 9.00 น. – 12.00 น.
วันที่ 17, 24, 31 สิงหาคม 2553 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช-
ภัฎสวนดุสิต ชั้นปีที่ 4 มาฝึกงานด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ที่
ศูนย์ฯจำนวน 10 คน เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
วันที่ 7 กันยายน 2553 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียน จำนวน 10 คน ที่ศูนย์ฯ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
วันที่ 8 กันยายน 2553 นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก ที่ศูนย์ฯ จำนวน 9 คน เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
วันที่ 14 กันยายน 2553 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เข้ามาศึกษาดูงานและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน จำนวน 10 คน เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
วันที่ 20 กันยายน 2553 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) เข้ามาเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และบันทึกภาพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในรายวิชาศิลปะบำบัด ที่ศูนย์ฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2553 นักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก จำนวน 9 คน เวลา 13.00 น. – 16.00 น.