กิจกรรมและสันทนาการ

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา จ้ดให้มีกิจกรรมและสันทนาการต่างๆเป็นประจำในแต่ละช่วงเวลาของการเรียน เช่น การแห่เทียนจำนำพรรษา สงกรานต์ ไหว้ครู ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครอง เชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างกัน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอก ตลอดจนท่านผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ