หน่วยงานภาคเอกชน และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เป็นสถานที่รองรับการวิจัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสถาบันต่างๆ ของภาครัฐ เช่น
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูลทำวิจัย KM (การจัดการองค์ความรู้)


และยังเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนจบหลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เช่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร"
2554

2555

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การดูงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชน และ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง