รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

สถานที่ทำการ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2887-6561, 0-2448-6604, 0-2448-6510
โทรสาร 0-2887-6562
เกณฑ์การรับสมัคร รับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาขั้นปานกลางและขั้นหนัก อายุจริง 3- 12 ปี
ระยะเวลาการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ ความต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าฝึกจนถึงอายุ 18 ปี

การรับสมัคร
1. รับสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. ขอให้นำบุตรหลานหรือเด็กที่จะเข้ารับการฝึกมาในวันที่มาสมัคร
3. การกรอกใบสมัคร ต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กให้มากที่สุด
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความสามารถของเด็กและจุดมุ่งหมายของผู้ปกครอง

การดำเนินการ
1. ฝึกอบรมเด็กประเภทไป-กลับวันจันทร์-ศุกร์ระหว่าง เวลา 08.00 - 15.00 น.
2. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 17 เมษายน - 31 กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 11 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 3 เปิดภาคเรียน 11 ธันวาคม - 31 มีนาคม

อัตราค่าอบรม
1. ค่าฝึกอบรมเดือนละ 3,500 บาท รวมอุปกรณ์ กิจกรรม อาหารว่าง
2. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก ผ้าเช็ดตัว แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ปีละ 300 บาท

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร/บัตรประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
4. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว
5. ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือส่งตัว
6. ประวัติการศึกษา การรักษา ผลการตรวจวัดระดับเชาว์ปัญญา (ถ้ามี)