สถานที่ติดต่อและแผนที่

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา เป็นสถานที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาระดับปานกลางถึง
ระดับหนักให้มีพัฒนาการจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ใกล้เคียง บุคคลปกติมากที่สุดจนสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

ตั้งอยู่ เลขที่ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี (ระหว่างซอย 67-69) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่เช่าจากราชพัสดุ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

มีพื้นที่ 2 ไร่เศษ มีอาคารเรียนเป็นตึกสามชั้น อาคารพละศึกษา ห้องฝึกพูด ห้อง sensory room ห้องกายภาพบำบัด ห้องดนตรี สระว่ายน้ำ
สนามกระตุ้นประสาทสัมผัส สนามเด็กเล่นและบ้านจำลอง เพื่อให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
สถานที่ทำการ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2887-6561, 0-2448-6604, 0-2448-6510
โทรสาร 0-2887-6562
E mail: ppk_lighthouse@hotmail.com
ppk_lighthouse@yahoo.com

http://www.facebook.com/Prapakarnpanya