รายละเอียดกิจกรรมปี 2553

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 ศูนย์ฯจัดงาน “สานสัมพันธ์ประภาคารปัญญา ครั้งที่ 2” ซึ่งมีการแสดงของนักเรียน ผู้ปกครองและครู

ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2553 เข้าค่ายพักแรมครั้งที่ 20 ณ ลำตะคองรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่พักและอาหารจาก พันเอกเทอดพงษ์ ศิริวิโรจน์ และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) จำนวนเงิน 45,000.00 บาท มีผู้เข้าร่วมจำนวน 97 คน ประกอบด้วย บุคลากร 34 คน ผู้ปกครอง 24 คน นักเรียน 39 คน